Gegevensbescherming

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Good Mood GmbHBestuurder: Sebastian KrügerAm Hammer 159955 Winterberg

Telefoon: 02981 5089572E-mail: mail@strahlenfrei-wohnen.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt, maakt deze site gebruik van een SSL-protocol. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische afschrijving) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelmandfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiertoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. U hoeft ons alleen maar een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor onlinewinkels, handelaren en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

4. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding verwijderd. Door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Click-Tip

Deze website gebruikt Klick-Tipp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Verenigd Koninkrijk.

Klick-Tipp is een dienst waarmee onder meer de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Klick-Tipp.

Gegevensanalyse via Klick-Tipp

Wanneer wij nieuwsbrieven versturen met behulp van Klick-Tipp, kunnen wij vaststellen of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt.

Klick-Tipp stelt ons ook in staat om ontvangers van de nieuwsbrief in te delen in verschillende categorieën (zogenaamde tagging). De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen worden onderverdeeld, bijvoorbeeld naar geslacht, persoonlijke voorkeuren (bv. vegetarisch of niet-vegetarisch) of klantrelatie (bv. klant of potentiële klant). Zo kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectieve doelgroepen. Kijk voor meer informatie op: https://www.klick-tipp.com en https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Als u geen analyse door Klick-Tipp wenst, moet u zich daarom afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding van de nieuwsbrief verwijderd van onze servers en van de servers van Klick-Tipp. Door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer details verwijzen wij naar het privacybeleid van Klick-Tipp op: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

Sluiting van een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Klick-Tipp een overeenkomst inzake de verwerking van gegevens in opdracht gesloten, waarin wij Klick-Tipp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

5. plugins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube-site die door Google wordt geëxploiteerd. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. betalingsprovider

PayPal

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”).

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een herroeping laat de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingen onverlet.

Klarna

Op onze website bieden wij onder meer betaling met de diensten van Klarna aan. De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”).

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna (Klarna checkout solution) te betalen, verzamelt Klarna verschillende persoonsgegevens van u. Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisering van de kassa-oplossing vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen geen kwaad. Ze blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingen.

Onmiddellijke overschrijving

Op onze website bieden wij onder andere betaling via “Sofortüberweisung” aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”).

Met behulp van de “Sofortüberweisung” ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen.

Als u voor de betalingsmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee zij op uw online bankrekening kunnen inloggen. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi gecontroleerd.

Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en gegevens over uzelf aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Een herroeping laat de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingen onverlet.

Zie voor details over betaling met Sofortüberweisung de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.