Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (online)

§ 1 Toepasselijkheid op ondernemers en begripsomschrijvingen

(1) De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een overeenkomst, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel https://stylefish.de gelden de volgende regels voor het sluiten van het contract.

(2) In geval van sluiting van het contract treedt het contract in werking met

Stylefish Boardsport GmbHHackeschladenweg 1659955 Winterberg

materialiseren.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen een week. Na het verstrijken van de termijn wordt het aanbod geacht te zijn verworpen.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod tot overeenkomst door de bestelprocedure in onze internetwinkel succesvol af te ronden.

De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

1) Selectie van de gewenste goederen

2) Bevestig door op de knoppen “Bestellen” te klikken.

3) De informatie in het winkelwagentje controleren

4) Op de knop “afrekenen” drukken

5) Log in op de internetwinkel na registratie en het invoeren van de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord).

6) Controleer of corrigeer de ingevoerde gegevens.

7) Bindende indiening van de bestelling door te klikken op de knop “bestelling met kosten” of “kopen”.

Vóór de bindende verzending van de bestelling kan de consument, na controle van zijn gegevens, terugkeren naar de internetpagina waarop de gegevens van de klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren of het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten door op de “Terug”-knop te drukken die zich in de door hem gebruikte internetbrowser bevindt. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. De aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen een week.

(5) Opslag van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel : Wij sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail. U kunt de AV ook altijd bekijken op https://stylefish.de/agb/.

Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via internet.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen. Eventuele verzendkosten komen daar nog bij.

(2) De consument heeft de mogelijkheid van vooruitbetaling, PayPal.

(3) Indien de consument voor vooruitbetaling heeft gekozen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij wij in de productomschrijving duidelijk anders hebben aangegeven, zijn alle door ons aangeboden artikelen gereed voor onmiddellijke verzending. Levering geschiedt hier uiterlijk binnen 5 werkdagen. In geval van vooruitbetaling gaat de leveringstermijn in op de dag na de betalingsopdracht aan de met de overschrijving belaste bank en bij alle andere betalingswijzen op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed gaat pas over op de koper wanneer het goed aan hem wordt overhandigd, zelfs in geval van verkoop door verzending.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

****************************************************************************************************

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

Good Mood GmbHSebastian KrügerAm Hammer 159955 WinterbergE-Mail schule@stylefish.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen.Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

****************************************************************************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Aan:Good Mood GmbHSebastian KrügerAm Hammer 159955 WinterbergE-Mail schule@stylefish.deHiermit Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)_____________________________________________________Besteld op (*)/ontvangen op (*)__________________Naam van de consument(en)_____________________________________________________

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

__________________

Datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Alleen het Duits is beschikbaar als contracttaal.

Status van de AV Feb.2016

Gratis voorwaarden gemaakt door agb.de

Algemene Voorwaarden Bordverhuur

1. de klant is aansprakelijk voor het volledige bedrag van de normale verkoopprijs voor schade aan het huurmateriaal en in geval van verlies volgens de volgende prijslijst:

Board 400 €, binding 250 €, boot 300 €. De overeenkomstige betaling is onmiddellijk en ter plaatse verschuldigd. Het materiaal moet met zorg worden behandeld. Geen

Rijden op rails of dozen. Controleer het materiaal bij ontvangst op schade en meld dit zo nodig direct.

2. voor het lenen van het materiaal moet een zekerheid (waarborgsom) worden betaald. Dit kan een identiteitsbewijs, een kredietkaartbewijs of contant geld zijn.

(20,- €) met een kopie van uw identiteitsbewijs. Het stellen van een zekerheid wordt niet beschouwd als een eventuele aankoopprijs voor de apparatuur.

3. de minimale leentermijn is ó dag (vanaf 13.00 uur). De terugkeer moet uiterlijk om 17.00 uur plaatsvinden. Als de apparatuur pas de volgende dag na

9.30 uur, moet de lopende dag ook betaald worden. In geval van late terugkeer gelden de reguliere daghuurtarieven uit onze actuele prijslijst.

tot en met de datum van de gedane aangifte.

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de boekende klant en Stylefish Boardsport GmbH in Winterberg. De bevoegde rechtbank is Medebach.

Algemene voorwaarden Cursusboeking

1. ik ben me ervan bewust dat er een zeker risico op letsel bestaat bij het snowboarden en verklaar de Stylefish Snowboard School en daarmee de Stylefish Boardsport GmbH

en hun werknemers van elke aansprakelijkheid, aanklacht en vervolging als gevolg van mijn gebruik van snowboards. Deelname aan de cursussen en het gebruik van de borden

is op eigen risico.

De Stylefish Snowboard School is niet verantwoordelijk voor het toezicht op minderjarigen. De instructeurs van de Stylefish Snowboard School leggen alleen oefeningen uit op vrijwillige basis.

kan zelfstandig geoefend worden.

3. voor onze cursussen raden wij sterk aan onze Burton “Learn-to-Ride” schoolboards met QuickDisk System binding te gebruiken. Ze zijn speciaal ontworpen voor beginners en de

Bindingen kunnen in een paar eenvoudige stappen op de piste worden verwisseld, zonder gereedschap. Als u uw eigen materiaal gebruikt, doet u dat op eigen verantwoordelijkheid, d.w.z. de cursussen zijn niet in het bezit van

op of wacht als een binding plotseling niet meer werkt of opnieuw moet worden vastgeschroefd! Alle soorten Stepln- of Flow-bindingen zijn ook niet geschikt voor onze beginnerscursussen.

geschikt.

4. in groepscursussen is het belangrijk de instructies van de instructeur op te volgen en aan alle oefeningen deel te nemen. Iedereen die de groep verstoort, niet luistert of weigert deel te nemen aan de

oefeningen zullen minder leren dan de rest van de groep. Om de leerprestaties van medeleerlingen niet in gevaar te brengen, hebben onze leerkrachten het recht om onruststokers uit de groep te weren.

uit te sluiten. In dat geval is terugbetaling van het cursusgeld uitgesloten.

5. Er wordt onder alle weersomstandigheden getraind, behalve bij extreme onvoorziene weersomstandigheden, mits er voldoende sneeuw ligt. Degenen die niet aanwezig zijn vanwege regen of “slecht weer” kunnen

de cursussen bijwoont, heeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld. In geval van een breuk vooraf kan de cursus worden omgeboekt naar een andere datum. In geval van letsel tijdens

cursus kan worden voortgezet na herstel. Toon hiervoor een doktersverklaring.

6. wij geven een succesgarantie op onze 3 dagen bovenvet pakketten. Dit betekent dat als u na uw cursus nog niet in staat bent om beide bochten te rijden, u op onze kosten zo lang kunt rijden als u wilt.

Voorwaarde is dat je alle drie de dagen hebt geoefend met ons speciale Burton “Learn-To-Ride” lesmateriaal en alle oefeningen hebt gedaan.

Als u de cursus wilt verlengen, laat het ons dan op de laatste dag weten (meestal zal uw docent dit aanbevelen) en wij zullen u op een andere dag inplannen.

Voor herhalingsdagen rekenen wij alleen een gereduceerde huurprijs.

7. wat betreft de kinderen in onze cursussen: ons schoolsysteem is gebaseerd op motivatie en plezier! Onze leraren zijn niet het uitvoerend orgaan van ambitieuze ouders, maar zien zichzelf als

Motivator en vriend. Voor kinderen vanaf 7 jaar heeft de ervaring geleerd dat het beter is als de ouders niet met hen op de helling staan en (onbewust) druk uitoefenen. Voor kinderen jonger dan 7 jaar is de

De lessen vinden plaats in de vorm van privé-lessen. Hier raden wij de aanwezigheid van een ouder sterk aan.